foreningens

Vedtekter

 

 § 1 NAVN

 1. Foreningens navn er Norsk Forening for Ehlers-Danlos
  Syndrom, forkortet til EDS-foreningen.

§ 2 FORMÅL

Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom er en
landsomfattende interesseorganisasjon for personer
med Ehlers-Danlos Syndrom, deres familie, samt andre
som har interesse av arbeidet med Ehlers-Danlos.
Syndrom.
Foreningens formål er:

 1. Å bidra til å formidle informasjon om Ehlers-Danlos
  Syndrom til medlemmer og relevante instanser innen
  helsevesen og andre interesserte.

 2. Å iverksette sosiale tiltak for sine medlemmer.

 3. Å arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i
  andre land.

 4. Å arbeide interessepolitisk for å gi mennesker med
  Ehlers-Danlos Syndrom et bedre tilbud.

§ 3 MEDLEMSKAP

 1. Medlemskap kan tegnes av personer med
  diagnosen Ehlers-Danlos Syndrom, deres familie,
  samt andre som har interesse av arbeidet med
  Ehlers-Danlos Syndrom.

 2. Medlemskap deles i to typer, barn/ungdom (under 25 år)
  og voksne (over 26 år)
  Barn/ungdom betaler voksenkontingent i begynnelsen
  året etter fylte 25 år.

 3. Medlemskontingent følger kalenderåret og betales årlig
  med frist 31.01.
  Årsmøte fastsetter kontingenten.

 4. Innmelding skal skje skriftlig til ansvarlig for foreningens
  medlemsregister. Medlemskapet trer ikke i kraft før
  kontingenten er registrert mottatt av foreningen.

  Et godkjent medlem godtar EDS-foreningens regler og
  vedtekter og er innforstått med at grove brudd på disse
  kan medføre ekskludering.
  Styrevedtak om ekskludering skal være enstemmig, og
  medlemmet varsles gjennom rekommandert brev.
  Medlemmet kan anke vedtaket innen 1 –en- måned fra
  brevets dato, hvorpå styret behandler anken på første
  kommende styremøte. Eventuelle nye opplysninger i
  saken skal inkluderes i behandlingen. Om styrets
  enstemmige vedtak opprettholdes, er medlemmet å anse

  som videre permittert fra foreningen.

  Vedtaket skal alltid, om medlemmet ønsker det, fremmes
  som sak til årsmøtet. Saken fremmes under § 5.9 hvorpå
  årsmøtet gjør endelig vedtak. Sittende styre og permittert

  medlem skal ha mulighet til skriftlig å legge fram sitt syn isaken.
  Verken styremedlemmer eller permittert medlem har
  stemmerett ved behandling av saken. De kan ikke
  gjennom fullmakt bli representert av andre medlemmer
  eller selv representere andre i saken.
  Årsmøtets vedtak opplyses medlemmet gjennom
  rekommandert brev.
  Medlemmet vil da anses som fullverdig medlem eller
  ekskludert fra foreningen.
  Årsmøtets vedtak i saken er endelig og kan ikke ankes.
  Om saken ikke ønskes fremmet for årsmøtet er
  medlemmet å anse som ekskludert ved årsmøtets slutt.

 5. Medlemskapet løper til det sies opp skriftlig til
  foreningens økonomiansvarlig. Ved uteblitt betaling kan
  et medlem strykes 2 måneder etter at kontingenten er
  forfalt.

§ 4 ORGANISASJON

EDS-foreningen har følgende besluttede organer /
organisasjonsledd:

 1. Årsmøte

 2. Hovedstyre

 3. Fylkeslag

§ 5 ÅRSMØTE

 1. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal
  avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.

 2. Det innkalles til årsmøte ved hovedstyrets kunngjøring
  i medlemsavisen og på foreningens hjemmeside minimum
  tre måneder før møtet finner sted. Om ikke medlemsavis
  kommer ut, kan hovedstyret sende innkalling i et infoskriv
  til hvert enkelt medlem pr postgang.

 3. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes
  hovedstyret senest 2 måneder før årsmøtet.

 4. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig med det
  antall medlemmer som møter. Alle medlemmer over
  15 år er valgbare til alle verv og har tale-,
  forslags- og stemmerett på årsmøtet, forutsatt
  at medlemskapet har vært aktivt minimum
  1 – en – måned før årsmøtet avholdes. Kontingenten
  må være innbetalt for inneværende år og medlemskort
  må ha gyldig stempel. Hovedstyret har ikke stemmerett
  ved behandling av årsrapport og – regnskap.
  Alle medlemmer under 15 år skal ha rett til å bli hørt i
  møter i fylkeslag og undergrupper. Årsmøtet kan gi
  taleretttil alle medlemmer i organisasjonen.

 5. §5.5 er fjernet ved avstemming på årsmøtet 24 april 2015, fullmakter faller derfor ut.

 6. Saksliste og saksdokumenter som årsrapport, regnskap,
  revisjonsberetning, innkomne forslag, handlingsplan og
  budsjett, samt valgkomiteens innstilling, skal være klare
  for utsendelse senest 1 måned før årsmøtet.
  Medlemmer vil på forespørsel få saksdokumentene
  til sendt valgfritt pr brevpost eller e-post.

 7. Saksliste til årsmøte skal omfatte følgende:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  2. § 5.7.2 bortfaller ved avstemming på årsmøtet 24 april 2015.

  3. Valg av møtefunksjonærer:

   1. Møteleder

   2. Protokollsekretærer

   3. 2 medlemmer til å underskrive protokollen

   4. Tellekorps - 3 medlemmer

   5. Andre funksjonærer

  4. Årsrapport for siste år

  5. Regnskap og revisjonsberetning for siste år

  6. Eventuelle vedtektsendringer

  7. Arbeids- og Handlingsplan for kommende år

  8. Kontingent

  9. Innkomne forslag/saker

  10. Budsjett for kommende år

  11. Valg av hovedstyre

   1. Leder

   2. 4 styremedlemmer

   3. 2 varamedlemmer

  12. Andre valg:

   1. Registrert revisor

   2. Valgkomité - 1 medlem.

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 1. Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte etter vedtak
  i hovedstyret, eller når 1/3 av medlemmene krever det.

 2. Det innkalles med minst tre - 3 - ukers varsel

 3. Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle saker som
  meldes i årsmøteinnkallingen

§ 7 HOVEDSTYRET

 1. Hovedstyret skal bestå av fem - 5 - faste representanter
  og to - 2 - varamedlemmer. Leder velges for ett år,
  4 faste representanter velges for to år og
  varamedlemmer velges for ett år.
  Valgperioden skal rullere slik at det foruten styrets leder
  velges to - 2 - faste representanter ved årsmøtet
  hvert år.
  Hovedstyret utpeker selv nestleder, økonomiansvarlig
  og sekretær, og konstituerer seg for ett år av gangen
  etter hvert årsmøte.
  Valgbare til hovedstyret er alle medlemmer over 15 år,
  som er registrert som medlem og har betalt kontingenten
  for inneværende år.
  Medlemmer med diagnosen og/eller deres familie skal
  alltid utgjøre et flertall i det valgte styret.

 2. Hovedstyret skal holde møter når lederen krever det
  eller et flertall av hovedstyrets medlemmer forlanger det.
  Hovedstyret er beslutningsdyktige når minst halvparten
  av hovedstyret er tilstede.
  Ved stemmelikhet har leder dobbel stemme.

 3. Hovedstyret forplikter å holde medlemmene orientert
  om hva som skjer i foreningen, samt overholde de
  vedtak som årsmøte har fattet.

 4. Hovedstyret kan oppnevne utvalg og komiteer til hjelp
  i sitt arbeid.

 5. Hovedstyret er ansvarlig for den daglige forvaltning av
  foreningen og representerer foreningen utad.

 6. Hovedstyret har ansvar for å legge forholdene til rette for opprettholdelse av fylkeslag. Begge parter forplikter å sørge for en jevnlig kommunikasjon for å sikre et godt samarbeid

 7. Hovedstyret er ansvarlig for å opprette et
  Likemannsutvalg som skal bidra til å legge forholdene
  Likemannsutvalget består av en representant fra
  hovedstyret og fylkeslagsledere/fylkeskontakt. Utvalget
  skal jobbe etter mandat gitt av styret og skal selv
  administrere likemannsarbeidet på lokalt plan.
  Utvalget skal også ta initiativ til likemannssamlinger og
  likemannskurs. Likemannsutvalget er pålagt å redegjøre
  for sin virksomhet til styret, som på sin side innlemmer
  disse redegjørelsene som en del av sin årsrapport
  til årsmøtet.

 8. Når særlige forhold foreligger har et styremedlem
  varamedlem) rett til å tre tilbake før funksjonstidens
  utløp. Det skal gis rimelig forhåndsvarsel til
  hovedstyret ved eventuell tilbaketreden. Styremedlem
  (varamedlem) kan ved beslutning av årsmøtet
  (ordinært eller ekstraordinært) også få redusert
  sin funksjonstid.

 9. Alle som settes for valg til hovedstyret eller EDSU styret,
  skal levere vandelsattest før de kan bli valgt inn i frivillig verv
  på årsmøtet. Alle som skal jobbe med barn/ungdom eller er
  tette medhjelpere på leirer, skal levere vandelsattest før deltagelse.
  Viser det seg at det er ting på vandelsattest rettet mot barn, er det
  ikke lov å tre inn i verken hovedstyret, EDSU Styret eller hjelpe til der
  det er rettet arbeid med barn.

§ 8 FYLKESLAG

 1. Med tillatelse fra hovedstyret kan medlemmer innen
  ett eller flere fylker konstituere seg som fylkeslag
  med eget valgt styre og ansvarlig leder.

 2. Fylkeslagene skal i samarbeid med hovedstyret arbeide
  etter foreningens vedtekter, med hovedvekt på
  likemannsarbeid og fylkesvise tiltak, men velger selv
  sin arbeidsform.

 3. Fylkeslagets navn skal være Norsk Forening for
  Ehlers-Danlos Syndrom + fylkeslagets navn.

 4. Hovedstyret utarbeider retningslinjer som regulerer
  kontakten med fylkeslagene i henhold til søknader
  om tilskudd, rapportering for prosjekt spesielt og
  for drift generelt. Fylkeslaget forpliktes av de til
  enhver tid gjeldende retningslinjer.

 5. I områder som ikke dekkes av fylkeslag kan hovedstyret
  oppnevne en fylkeskontakt.

§ 9 FYLKESLAGETS ÅRSMØTE

 1. Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet og skal
  avholdes annethvert år innen 31 mai.

 2. Årsmøtet innkalles av fylkeslagstyret minimum 4 uker
  før møtet finner sted.

 3. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes
  fylkeslagsstyret minst 2 uker før.

 4. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig med det
  antall medlemmer som møter. Alle medlemmer over
  15 år som tilhører fylkeslaget har tale-, forslags- og
  stemmerett.
  Kontingenten for inneværende år må være betalt til
  hoved foreningen som gir automatisk medlemskap i
  fylkeslaget.
  Saksliste og saksdokumenter som årsrapport, regnskap,

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  2. Navn opprop

  3. Valg av møtefunksjonærer:

   1. Møteleder

   2. 1 protokollsekretær

   3. 2 medlemmer til å underskrive protokollen

   4. Tellekorps - 2 medlemmer

   5. Andre funksjonærer

  4. Årsrapport for siste år

  5. Regnskap og revisjonsberetning for siste år

  6. Arbeids- og Handlingsplan for kommende år

  7. Innkomne forslag/saker

  8. Budsjett for kommende år

  9. Valg av fylkeslags styre

   1. Det velges minimum tre - 3 - representanter

   2. 1 leder

   3. 2 styremedlemmer

  10. Andre valg

   1. Valgt eller registrert revisor

   2. Valgkomité - 2 medlemmer

 5. revisjonsberetning, innkomne forslag, handlingsplan og
  budsjett, samt valgkomiteens innstilling, sendes med
  årsmøteinnkallingen.
  Saksliste til årsmøte skal omfatte følgende:

7.  De tre - 3 - valgte styremedlemmene konstituerer
     seg som leder, sekretær og økonomiansvarlig.
    Ved valg av flere enn tre - 3 - styremedlemmer skal
     det ved konstituering utpekes etter følgende
     prioriteringsliste:

a)   Leder

b)   Økonomiansvarlig

c)   Sekretær

d)  Styremedlem(mer)

e)  Varamedlem(mer)

8.      Valgbare til fylkeslagsstyret er alle medlemmer over 15 år,            som er registrert som medlem og har betalt kontingenten              for inneværende år. Medlemmer med diagnosen og/eller                deres familie skal alltid utgjøre et flertall i det valgte styret.

§ 10 Undergrupper

 1. Med tillatelse fra hovedstyret kan medlemmer danne
  undergrupper i foreningen.

 2. Gruppene skal i samarbeid med hovedstyret velge navn.
  Gruppens navn skal alltid forbindes med EDS-foreningen.

 3. Gruppen skal i samarbeid med hovedstyret arbeide etter
  foreningens vedtekter. Hovedstyret utarbeider
  retningslinjer som regulerer driften av gruppen.
  Retningslinjene skal inneholde bestemmelser omkring
  gruppens sammensetning, ledelse, økonomi og drift.
  Gruppen skal til enhver tid etterfølge retningslinjene.

 4. Hovedstyret har full bestemmelses- og innsynsrett i
  gruppen. Gruppen skal til enhver tid holde hovedstyret
  oppdatert omkring aktiviteter og annet. Leder av gruppen
  kan bli innkalt til hovedstyrets møter, for å utdype saker
  som omhandler gruppen. Gruppeleder kan fremme sin
  sak og komme med forslag men har ikke stemmerett.

 5. Det skal alltid være en representant fra hovedstyret med i
  gruppen. Representanten har møteplikt, talerett og
  stemmerett på alle gruppens styremøter og andre møter
  representanten mener denne bør delta på.
  Representanten utpekes av hovedstyret og er kontakten
  mellom gruppen og hovedstyret.

 6. Gruppen kan ha egen økonomi, men økonomiansvarlig i
  EDS-foreningens hovedstyre skal alltid ha full tilgang til alle
  gruppens midler og konti.

 7. Gruppen skal som hovedregel finansiere seg selv, men kan
  ved søknad også få overført midler fra hovedforeningen.
  Gruppen kan søke midler fra andre givere. Dette skal alltid
  avklares i forkant med hovedstyret eller den gruppen
  hovedstyret har gitt ansvar for søknader.

§ 11 VEDTEKTSENDRINGER

 1. Vedtektsendringer behandles på ordinært eller
  ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 stemmeflertall
  blant de fremmøtte.
  Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter
  gyldig vedtak.

§ 12 OPPLØSNING

 1. EDS-foreningen kan oppløses ved 2/3 flertall på et
  ordinært og et påfølgende ekstraordinært årsmøte
  med 3 måneder mellom møtene.

 2. Ved oppløsning skal alle aktiva tilfalle TRS, Trenings-
  og Rådgivings- Senteret, til beste for EDS-brukere
  av senteret.

 3. Ved oppløsning av fylkeslag, meldes dette skriftlig til
  hovedstyret. Alle aktiva og økonomiske midler med
  tilhørende forpliktelser overføres til hovedforeningen
  med øyeblikkelig virkning.
  Midler som fylkeslaget har fått inn via legater, gaver
  og lignende blir satt på sperret konto 1 år, og
  kommer eventuelt nytt fylkeslag til gode.

EDS-foreningens vedtekter ble første gang vedtatt på Frambu 2. mars 1995 med senere endringer i 1997, 1998, 1999, 2001, 2003 og 2004.

Et sett nye og bearbeidede vedtekter ble i sin helhet vedtatt på årsmøtet 27.04.2005.

Endringer vedtatt på årsmøtet 28.04.2006, 26.04.2008, 30.05.2009, 24.04.2010, 30.04.2011
Og 21.04.2012, 19.04.2013, 24.04.2015, 08.04.2016 og 21.04.2017