Styremedlemmenes oppgaver

Styremedlemmenes arbeidsoppgaver.

Leder
Leder er den av styrets medlemmer som har størst ansvar og som skal fungere som daglig leder av organisasjonen. Dette er et krevende verv som har stort ansvarsområde. Leder (eventuelt i samarbeid med nestleder/sekretær) skal innkalle til og lede styremøtene.
Leder er også foreningens ansikt utad og vil ofte være foreningens representant ved mer offentlige anledninger. Det er derfor viktig at han/hun er godt oppdatert om foreningens virke og dermed kan delta i samtaler/diskusjoner på de fleste områder på vegne av foreningen.
Leder er ansvarlig for at de prosesser og rutiner det er behov for i foreningen utarbeides og vedlikeholdes slik at styret i fellesskap er i stand til å overholde foreningens forpliktelser.
Leder er sammen med resten av styret ansvarlig for at styret overholder sine plikter iht foreningens vedtekter, pålegg fra årsmøtet, samt krav fra offentlige myndigheter.

Nestleder
Nestleder bør arbeide tett sammen med leder og delta på mange av de samme arrangementene slik at han/hun kan tre inn i leders rolle ved fravær eller frafall til enhver tid.
Nestleder er ansvarlig for oppsett av saksliste og utsendelse av invitasjon til styremøtene.
Nestleder er sammen med resten av styret ansvarlig for at styret overholder sine plikter iht foreningens vedtekter, pålegg fra årsmøtet, samt krav fra offentlige myndigheter.

Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig har en svært sentral og viktig rolle i foreningen da han/hun er ansvarlig for at foreningens økonomiske transaksjoner foregår iht pålagte regler og innenfor gitte frister. Han/hun er også ansvarlig for å sette seg inn i hvilke regler som foreningen forplikter seg til å overholde hva gjelder økonomi og vedlikeholde foreningens medlemsregister.
Fordi denne rollen er så sentral er det også viktig at hans/hennes arbeidsoppgaver er godt definert og følgende oppgaver hører naturlig til dette vervet:

�� Har i fellesskap med leder fullmakt til foreningens konto, samt kredittkort mot denne kontoen. Kasserer må ellers i samsvar med leder sørge for at instruksene i foreningens Økonomisinstruks oppfylles.
�� Registrere inntekter og foreta utbetalinger. Utbetalinger skal bare skje etter vedtak i styret, i samråd med lederen eller ved utbetalinger av faste utgifter.
�� Samle kvitteringer for alle utgifter og inntekter og føre bilagene løpende inn i regnskapet.
�� Oppbevare foreningens penger og andre verdipapirer
�� Føre foreningens medlemsregister og følge foreningens instruks for medlemsregisteret.
�� Registrere løpende inn- og utmeldinger.
�� Føre oppdatert medlemsliste over de av foreningens medlemmer som har gitt sin tillatelse til at deres navn kan deles med andre medlemmer. Kasserer må også sørge for å oppbevare medlemmenes tillatelse gitt i form av skjema eller e-mail.
�� Sende oppdaterte medlemslister jevnlig til fylkeslag og fylkeskontakter, disse skal kun innehold oversikt over medlemmer innenfor egne fylker.
�� Sende avisredaksjonen jevnlig oversikt over nyinnmeldte medlemmer slik at de kan få tilsendt forrige avis tilsendt som en del av foreningens velkomstmeling. Det anbefales at avisredaksjon og kasserer blir enige om arbeidsfordelingen seg imellom i forbindelse med velkomstbrev- avis til nye medlemmer.
�� Sende avisredaksjonen en oppdatert medlemsliste så tett opptil hver avisutgivelse som mulig slik at alle nye medlemmer mottar medlemsavisen.
�� Sørge for at giro til medlemskontingenten sendes ut i god tid før betalingsfristen hvert år.
�� Kasserer må sende ut purring til medlemmer som ikke har betalt innen 31. januar senest 1 måned etter at betalingen har forfalt.
�� Har som ansvar å sørge for at søknader om midler sendes innen satte frister, ta initiativ til å søke om midler ytterligere steder. Skal også sørge for at tildelte midler brukes iht tildelingsbrev og intensjoner, samt at rapportering med dokumentasjon skjer innen gitte frister. Dersom foreningens Ressurs og prosjektkomité er på plass, kan dette arbeidet delegeres til de, men det er kasserer som har ansvaret for at dette utføres.
�� Holde styret og medlemmene informert om foreningens økonomi, dette er også et av de faste punktene som gjennomgås på styremøtene.
�� Kasserer er ansvarlig for å sette opp budsjettforslag for kommende år samt sørge for at budsjett for inneværende år overholdes. Dersom det er behov for justering av budsjettet må kasserer bringe dette opp på styremøtene slik at vedtak for revidert budsjett kan fattes.
�� Sette opp regnskap på slutten av året og sørge for at det blir revidert i god tid før årsmøtepapirene skal sendes ut.
Det er viktig å vite at økonomiansvarlig står personlig ansvarlig for at alle penger blir brukt riktig og at regnskapet stemmer.
Økonomiansvarlig er sammen med resten av styret ansvarlig for at styret overholder sine plikter iht foreningens vedtekter, pålegg fra årsmøtet, samt krav fra offentlige myndigheter.

Sekretær
Sekretær har ansvar for å lage et system som registrerer alle henvendelser til foreningen. Det kan være postliste og ulike arkivordninger. Sekretær er også ansvarlig for å skrive referater fra styremøtene og andre samlinger, samt at all offisiell kommunikasjon skal/bør sendes ut fra sekretæren. Dersom brev og/eller e-mail av offiselt slag sendes fra andre medlemmer i styret skal alltid sekretæren kopieres slik at han/hun sørger for et fullstendig arkiv. Sekretæren har også ansvar for foreningens email ’post@eds-foreningen.no’ som skal brukes mest mulig i slike sammenhenger.
Sekretæren er ansvarlig for å oppdatere foreningens brevpapir ved endringer, oppdatere foreningens inventarliste, oppbevare signerte taushetsavtaler samt sørge for at nye likemenn, styremedlemmer, fylkeskontakter etc signerer og sender inn denne for arkivering.
Sekretæren er også ansvarlig for å sende nødvendig informasjon om foreningen og styrets aktiviteter til foreningens webmaster slik at han/hun til enhver tid kan sørge for at foreningen har oppdaterte hjemmesider. Dette inkluderer navn og kontaktperson på styre, fylkeslag, likemenn, utvalg og arbeidsgruppern samt aktivitetslisten).
Oppdatert informasjon på foreningens styremedlemmer og annen sentral informasjon skal sendes til Brønnøysundregisteret når det har vært endringer.
Sekretæren er sammen med resten av styret ansvarlig for at styret overholder sine plikter iht foreningens vedtekter, pålegg fra årsmøtet, samt krav fra offentlige myndigheter.

Styremedlem
Styremedlemmets rolle er noe friere og styret kan i fellesskap beslutte hans/hennes arbeidsoppgaver.
Styremedlemmet er sammen med resten av styret ansvarlig for at styret overholder sine plikter iht foreningens vedtekter, pålegg fra årsmøtet, samt krav fra offentlige myndigheter.

1.varamedlem
Styret beslutter i fellesskap om varamedlemmet skal delta på styremøtene samt eventuelt hvilke faste oppgaver han/hun har. Styret beslutter samtidig om varamedlemmet har de samme rettighetene og pliktene som de andre styremedlemmene på styremøtene.

2.varamedlem
Styret beslutter i fellesskap om varamedlemmet skal delta på styremøtene samt eventuelt hvilke faste oppgaver han/hun har. Styret beslutter samtidig om varamedlemmet har de samme rettighetene og pliktene som de andre styremedlemmene på styremøtene.


Arbeidsoppgaver som fordeles mellom styrevervene:


- Ressurs- og prosjektgruppen, normalt 3 medlemmer inkl. kasserer.
- Styrets representant i likemannsutvalget
- Styrets kontakt for fylkeslagene
- Fylkeslagskoordinator
- Likemannskoordinator
- Aktivitets- og Arrangementsansvarlig
- PR-, sponsor- og gaveansvarlig
- Informasjonsutvalg
- Kursansvarlig, kontaktperson overfor FS (Funksjonshemmedes Studieforbund)
- Webmaster
- Forumadministrator
- Styrets representanter i foreningens undergrupper (VEDS, HEDS og EDSU)
- Div. representanter i utvalg og råd


Kontaktinformasjon
Postadresse:
Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom
Co/Line Blålid
Blålidvegen 83
6718 Deknepollen

Tlf: 404 98 099
Mail: post(a)eds-foreningen.no

Våre likemenn:
Likemenn for barn og unge:
Tine-Marie Westerås
Tlf: 962 37 960

Styrets Likemannskontakt:
Eva Fjeldsæter
Tlf: 400 89 630

Se alle våre likemenn »

Disclaimer

Disse nettsidene eies og vedlikeholdes av Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom, en forening drevet på frivillig basis, og inneholder opplysninger om Ehlers-Danlos Syndrom og foreningens virkeområde.

Norsk forening for Ehlers-Danlos Syndrom søker til enhver tid å holde sidene oppdatert, men har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. Opplysningene må på ingen måte brukes som erstatning for kompetent profesjonell rådgivning eller behandling av utdannet og godkjent lege. Innholdet på Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom sine nettsider kan ikke, og skal ikke, brukes som basis for å stille diagnoser eller fastsette behandling. Norsk Forening for Ehlers-Danlso Syndrom oppfordrer alle brukere med helseproblemer om alltid å søke lege. Spørsmål eller bekymringer for helse, bør alltid framlegges for en lege, før en innleder behandling

Se hele »