Hva kreves av en likemann

 

Krav til en likemann!

Alle likemannskontakter er pålagt taushetsplikt!
Minstekravet for å være likemann i EDS-foreningen er at man skal være medlem av foreningen, være over 18 år og ha undertegnet foreningens taushetsløfte.

Men det aller viktigste punktet som kreves av en likemann, er det å bare være et medmenneske!


EDS-foreningens vedtekter om likemannsarbeide.
I EDS-foreningen er likemannsarbeidet organisert i et likemannsutvalg som har hovedansvaret for dette arbeidet.
I EDSvedtektene §7.7 er likemannsarbeidet definert på følgende måte:
Hovedstyret er ansvarlig for å opprette et Likemannsutvalg som skal bidra til å legge forholdene til rette for likemannsarbeid i fylkeslagene.
Likemannutvalget består av en representant fra hovedstyret og fylkeslagledere/kontaktperson. Utvalget skal jobbe etter
mandat gitt av styret og skal selv administrere likemannsarbeidet på lokalt plan. Utvalget skal også ta initiativ til likemannssamlinger og likemannskurs. Likemannsutvalget er pålagt å redegjøre for sin virksomhet til styret, som på sin side innlemmer disse redegjørelsene som en del av sin årsrapport til årsmøtet.

 

Likemannsarbeid hva er det?
Den offisielle definisjon på likemannsarbeid er som følger:
”En organisert samhandling mellom personer som opplever å være i ”samme båt”, og hvor selve samhandlingen har som mål å være til hjelp, støtte eller veiledning partene imellom.”
Likemannsarbeid er kontakt mellom to medlemmer hvor den ene har lenger erfaring med å ha diagnosen enn den andre.
Likemannsarbeid er ment å være en støtte og hjelp for andre i samme situasjon, basert på egen erfaring.
Likemannsarbeid er evnen til å vise omsorg og omtanke.
Likemannsarbeid er å ha evnen til å lytte mer enn å snakke.
Likemannsarbeid er å forklare at brukeren og likemannen er i samme situasjon.
Likemannsarbeid er en oppgave uten fasitsvar.
Likemannsarbeid er å være der når et medlem har det vanskelig.
Likemannsarbeid er å tilrettelegge likemannsaktiviteter sentralt og lokalt.
Likemannsarbeid er å starte kurs som kan lære medlemmene å få et bedre liv.
Likemannsarbeid er å starte opp grupper som kan gi hverandre f.eks bedre selvbilde.
Likemannsarbeid er en hjelp i det daglige og som likemannen selv har prøvd ut.
Likemannsarbeid er å kunne sette grenser også for seg selv i pressede situasjoner.
Likemannsarbeid er ikke en erstatning for profesjonelle som tar seg av den legende
og behandlende siden av brukeren.
Likemannsarbeid er å stille spørsmål slik at brukeren selv finner svarene.
En lang rekke med er, skal, og ikke, likevel en lang rekke med viktige punkter i dette å drive likemannsarbeid.


 

Målsetting med likemannsarbeid i foreningen.
Målsetting med likemannsarbeid i foreningen er først og fremst å være der for hvert enkelt medlem. Det at vedkommende føler tilhørighet i et fellesskap. Slippe å måtte forklare hva som er i
veien og hva EDS-diagnose er. Å forstå at man ikke er alene med EDS men se at andre har det på akkurat samme måte, gir en befriende følelse av samhørighet.
Medlemmene skal få økt kunnskap om sin egen diagnose eller pårørende om sin situasjon.
Medlemmet skal føle seg velkommen blant andre og få økt kunnskap om sine muligheter både i hjemmet og mot det offentlige apparatet.
Nydiagnostiserte skal også bli møtt med velvilje og forståelse. Disse er spesielt ute etter informasjon, forklaringer og aktivt likemannsarbeid om hva det vil si å ha denne diagnosen.
Likemannsarbeidet i foreningen skal ikke være en videreføring av legers eller andre behandleres profesjon.

 

 

Hva kreves av en likemann i EDS-foreningen.
Det som kreves av en likemann i EDS-foreningen, skiller seg ikke spesielt ut fra likemenn andre organisasjoner.
En likemann skal selv ha en EDS-diagnose eller være pårørende og ha godtatt og gjennomarbeidet sin situasjon og krise.
En likemann skal stille på samme nivå som medlemmet.
En likemann skal kunne lytte og forstå.
En likemann skal bruke sunn fornuft og egne erfaringer.
En likemann skal vise omsorg.
En likemann skal gi korrekte opplysninger.
En likemann skal gi håp.
En likemann skal ta utgangspunkt i at vi er er, likesinnede, likestilte, i samme situasjon.
En likemann skal kunne stille spørsmål så en samtale kommer i gang igjen om den går i stå.
En likemann skal kunne stille spørsmål så brukeren selv finner og forstår svarene.
En likemann skal kunne gi hjelp til å tilpasse seg en ny livssituasjon, mestre livet.
En likemann kan gjerne ha et felt hvor han har mer kunnskap enn andre.
En likemann skal ikke ha store uløste personlige problemer.
En likemann skal ikke gi råd om behandling eller medisinering.
En likemann skal kunne sette grenser for eget likemannsarbeid.
En likemann skal være idérik og kunne sette i gang aktiviteter.
En likemann skal kunne arbeide sammen med lokal- og regionslag og planlegge aktiviteter.

Men det aller viktigste punktet som kreves av en likemann, er å bare være medmenneske.

 

Begrepet likemannsarbeid
“Ei samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si
samme livssituasjon, og hvor selve samhandlinga har som mål å være ei hjelp,
støtte eller veileder partene i mellom”
Likemannsarbeid foregår mellom mennesker som opplever å være i samme livssituasjon. Det er en sentral idé at likemannsrelasjonen skal være basert på et likeverdig forhold partene i mellom.
Den profesjonelle hjelpen derimot , lar vi profesjonelle utføre i form av sin utdanningsbakgrunn og formelle trening i yrkeslivet.
Likemannens kompetanse er hverdaglivets kompetanse, ut fra egenerfaring med sykdom og funksjonshemning og den allmenne livserfaring vedkommende har. Likemannen har altså ingen myndighet til å treffe besluttninger som angår brukeren.
Likemannsarbeide skal være til hjelp, støtte og veiledning. Tanken er at den som har en bearbeidet erfaring har noe å gi andre. Det vil si at den som har levd med utfordringene en
diagnose innebærer, har en uformell og hverdagslig kompetanse som andre kan dra nytte av i deres egen prosess. Det er en forutsetning at den som skal være likemann har fått en viss følesmessig avstand til egne opplevelser.

Det kan være brukeren selv eller deres pårørende, som nyttiggjør seg likemannsarbeidet. Kjernen i likemannsarbeidet er kanskje nettopp samtalen om de følelsmessige sidene ved det å leve med en diagnose eller kronisk sykdom.
I tillegg har likemannsarbeidet en viktig praktisk støttefunksjon for brukeren, gjennom å bidra til bedre tilgjengelighet til de mange og vanligvis uoversiktlige hjelpe- og støtteordningene som finnes. Gjennom likemannsarbeidet kan brukeren få hjelp og støtte til å finne fram i systemet,
treffe de riktige saksbehandlerne eller bli klar over hvilke valgmuligheter bruker og pårørende har. Mange brukere og pårørende opplever det anstrengende å måtte forholde seg til et komplisert, oppspplittet eller byråkratisk tjenestetilbud. Likemannen kan støtte brukeren gjennom å være samtalepartner i denne prosessen.

 

Sakset fra EDS-foreningens "Veileder for likemenn" 2007

John R. Johnsgård

 

Kontaktinformasjon
Postadresse:
Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom
Co/Line Blålid
Blålidvegen 83
6718 Deknepollen

Tlf: 404 98 099
Mail: post(a)eds-foreningen.no

Våre likemenn:
Likemenn for barn og unge:
Tine-Marie Westerås
Tlf: 962 37 960

Styrets Likemannskontakt:
Eva Fjeldsæter
Tlf: 400 89 630

Se alle våre likemenn »

Disclaimer

Disse nettsidene eies og vedlikeholdes av Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom, en forening drevet på frivillig basis, og inneholder opplysninger om Ehlers-Danlos Syndrom og foreningens virkeområde.

Norsk forening for Ehlers-Danlos Syndrom søker til enhver tid å holde sidene oppdatert, men har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. Opplysningene må på ingen måte brukes som erstatning for kompetent profesjonell rådgivning eller behandling av utdannet og godkjent lege. Innholdet på Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom sine nettsider kan ikke, og skal ikke, brukes som basis for å stille diagnoser eller fastsette behandling. Norsk Forening for Ehlers-Danlso Syndrom oppfordrer alle brukere med helseproblemer om alltid å søke lege. Spørsmål eller bekymringer for helse, bør alltid framlegges for en lege, før en innleder behandling

Se hele »